V ponedeljek, 16. maja 2022, je bil v novomeški Knjižnici Mirana Jarca volilni občni zbor KDSŠ, na katerem je bila za novo predsednico izvoljena Ema Koncilija. Prvi petletni mandat KDSŠ, ki sta ga uspešno vodila predsednik akad. prof. dr. Milček Komelj in njegov namestnik se je iztekel 5. decembra 2021, zato je bilo potrebno izvoliti novo vodstvo društva.

Uvodoma je dosedanji namestnik predsednika Franci Koncilija vse prisotne lepo pozdravil in jim voščil lep in doživetja poln večer. Poudaril je, da je bilo minulo petletno delovanje KDSŠ uspešno, zato smo nad doseženimi rezultati lahko upravičeno ponosni in zadovoljni. Na vseh srečanjih smo doživeli veliko lepega, saj nas je povezovalo globoko spoštovanje do Novomeščana Severina Šalija, predvsem pa ljubezen do kulture v vseh njenih razsežnostih. V nadaljevanju je Franci Koncilija poudaril, da je občni zbor pomemben tudi zaradi izvolitve novega vodstva KDSŠ, ki ga bo odslej vodila Ema Koncilija, študentka prvega letnika magistrskega študija primerjalne književnosti in literarne teorije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in študentka magistrskega študija na Fakulteti za informacijske študije (FIŠ) v Novem mestu.

Sledilo je poročilo o delovanju KDSŠ v preteklem letu. Zadnji dve leti delovanja KDSŠ (2020–2021) sta bili v znamenju pandemije COVIDA – 19, kar se je vidno odražalo tudi na dinamiki delovanja KDSŠ, ki je bila zato v skladu s sprejetimi vladnimi odločitvami in omejitvami gibanja in druženja ljudi dokaj pičla. Tako smo v letu 2021 imeli občni zbor šele meseca oktobra, na katerem smo predstavili drugo Kroniko KDSŠ Oddaljene bližine (2019–2020), v kulturnem delu večera pa smo se z glasbo in recitacijami poklonili 110-letnici rojstva Severina Šalija.

Poleg Kronike KDSŠ Oddaljene bližine (2019–2020) pa smo sodelovali pri izdaji šest (6) knjig naših dveh članov in ene članice, in sicer: štirih pesniških zbirk našega uveljavljenega pesnika Smiljana Trobiša (Nagovori, Tihožitja ob vinu, Svetle globine in Sentence), zagotovili smo ponatis knjige Gorjanski škrati v kraljestvu Brbuča prepoznavne pisateljice Ivanke Mestnik ter pesniške zbirke Valentina Bruna Pogozdovanje. 

Smiljan Trobiš

Sledilo je kratko poročilo nadzornega odbora, ki ga je vodil dr. Janez Gabrijelčič, in disciplinske komisije, ki jo je vodil Bojan Avbar za leto 2021. Od ustanovitve KDSŠ leta 2016 pa vse do dne 31.12.2021 je društvo poslovalo pozitivno in je kumulativno ustvarilo 2.926,56 evrov presežka prihodkov nad odhodki. In takšno je bilo stanje denarja na bančnem računu tudi na dan 31. 12. 2021. V letu 2021 je bila večina stroškov storitev v višini 8.298,80 evrov vezana na izdajanje in soizdajanje knjig in kronike KDSŠ 2019-2020. Drugi stroški pa so bili stroški vodenja bančnega računa in stroški računovodstva. Disciplinska komisija v svojem mandatu ni prejela predloga za uvedbo disciplinskega postopka. Pravila društva vsebujejo materialne določbe in opredelitve kršitev društvene discipline, ki pa se ob nastopu primera disciplinske kršitve obravnavajo po postopniku na podlagi načel ustavnosti in zakonitosti. Disciplinska komisija se zahvaljuje predsedniku kulturnega društva, ki je društvo vodil brez zapletov in na način, da so bili vsi člani zadovoljni.

Središčna in najpomembnejša točka dnevnega reda občnega zbora pa je bila izvolitev nove predsednice KDSŠ Eme Koncilija, ki je vsestransko aktivna na področju kulture in glasbe. Je dolgoletna članica pihalnega orkestra Krka, kot ljubiteljica slovenskega jezika in kulture ima bogate izkušnje pri organiziranju kulturnih dogodkov, rada pa tudi fotografira. 

Nova predsednica KDSŠ Ema Koncilija je predstavila program dela društva v letu 2022.

Udeleženci občnega zbora so bili soglasno prepričani, da bo Ema Koncilija kot nova predsednica KDSŠ s pomočjo sovrstnikov nadaljevala, ohranjala in negovala  tradicionalno poslanstvo društva, ki temelji na ohranjanju blagega spomina na pesnika in prevajalca Severina Šalija, hkrati pa bo s številnimi mladimi širila spoštovanje in ljubezen do kulture v vseh njenih razsežnostih. Nova predsednica KDSŠ je vsem prisotnim na kratko predstavila program dela društva v letu 2022, najpomembnejša dogodka pa bosta izdaja Zbornika KDSŠ, ki bo imel naslov Zbornik poezije, proze, likovnih in kiparskih del, kjer se bodo lahko uveljavili mladi ustvarjalci, ter uresničitev Spominskega dne Severina Šalija ob njegovi 30-letnici smrti, 24. oktobra 2022. 

Naša članica pisateljica Ivanka Mestnik se je želela udeležiti občnega zbora, kjer bi javno pohvalila delo Kulturnega društva Severina Šalija (KDSŠ), vendar se zaradi slabega počutja ni mogla udeležiti srečanja s članicami in člani, zato je prosila Marjano Štern, ki je tudi naša članica in hkrati lektorica Kronike Oddaljene bližine (2019–2020) ter prispevkov na spletni strani KDSŠ, ki je v njenem imenu povedala:

»Ivanka Mestnik je ponosna, da je članica KDSŠ, in je hvaležna za vso pomoč, ki je je bila deležna kot pisateljica. Društvo je finančno podprlo ponatis njene knjige Gorjanski škrati v kraljestvu Brbuča in izid knjige Krka, zelena žila do srca. Z največjim veseljem se spominja prelepe predstavitve knjige Krka, zelena žila do srca, ki sta jo v nabito polni dvorani Kulturnega centra Janeza Trdine pripravila Franci Koncilija in njegov sin Tomaž Koncilija. Hvaležna je Franciju Konciliji, ki je budno spremljal projekt Krka, zelena žila do srca oziroma vse dogodke v njeni rojstni Drašči vasi in na Gorjancih pri Miklavžu, jih fotografiral in poskrbel za lepe članke. Ivanka Mestnik je prepričana, da je malo takih predsednikov društev, ki tako budno spremljajo delo svojih članov. Za vse se prisrčno zahvaljuje, novi predsednici KDSŠ Emi Koncilija pa želi uspešno delo in se veseli naslednjega praznovanja v Drašči vasi!«

Na koncu uradnega dela občnega zbora KDSŠ se je Franci Koncilija zahvalil Krki, tovarni zdravil in njenemu predsedniku uprave in generalnemu direktorju Jožetu Colariču ter MONM in županu mag. Gregorju Macedoniju, ki sta ves prvi mandat velikodušno in izdatno finančno podpirala naše društvo, še posebej kulturne dejavnosti in izdajateljsko dejavnost.

Reklamni pano MONM

V nadaljevanju se je Franci Koncilija iskreno zahvalil za vodenje društva tudi našemu prvemu predsedniku akad. prof.dr. Milčku Komelju, ki se nam je vsem dobrohotno in nesebično razdajal s plemenitim in duhovno izredno bogatim znanjem kulture bivanja in medčloveških odnosov na ravni KDSŠ, še posebej pa na ravni celotnega slovenskega kulturnega prostora, kjer je učinkovito širil ugled in prepoznavnost KDSŠ. 

Zahvala velja tudi direktorju KMJ Luki Blažiču in knjižničarki Bojani Medle ter vsem ostalim sodelavcem Knjižnice Mirana Jarca, ki so društvu vseh pet let prijazno in brezplačno nudili prostore, v katerih smo lahko imeli društvene dogodke in druge prireditve

Na koncu velja zahvala tudi predsednikoma nadzornega odbora KDSŠ dr. Janezu Gabrijelčiču in predsedniku disciplinske komisije Bojanu Avbarju, hvala članom upravnega odbora, hvala vsem nastopajočim recitatorjem in glasbenikom, ki so poskrbeli, da so bile prireditve vedno zanimive in kulturno bogate, navsezadnje pa zahvala velja tudi vam, članice in člani, ki ste se udeleževali dogodkov KDSŠ.

Fotografiral je Marko Klinc, nekaj fotografij pa je tudi s spleta.

Napisal, zbral in uredil: Franci Koncilija

Kategorije: Zgodilo se je