Do sedaj je veljalo, da je moški slovnični spol nevtralen. Torej: če se je (tudi v pravnih aktih) navajalo npr. več nazivov (pa so bili njihovi nosilci tudi ženske), se je uporabljal moški slovnični spol. Ampak čas gre naprej in tako je Senat Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani nedavno sprejel sklep o ustanovitvi delovne skupine, ki bo pripravila predlog spolno občutljive rabe jezika v internih pravilnikih FF. Sprejet je bil sklep, da se v vse pravne akte FF v uvodni člen zapiše »V pravilniku uporabljen ženski slovnični spol (študentka, učiteljica itn.) se nanaša na kateri koli spol« ali »V pravilniku uporabljen moški slovnični spol (študent, učitelj itn.) se nanaša na kateri koli spol«. Skupina je predlagala, da se različici uporabljata izmenično, vendar se v istem pravilniku uporablja le ena od obeh različic. Ker so bili vse od ustanovitve fakultete vsi pravilniki FF pisani izključno v moški slovnični obliki, je skupina predlagala, da se naslednja tri leta nove pravilnike sprejema v ženski slovnični obliki, nato pa izmenično.
Sprememba se uvaja postopoma, in sicer se upošteva pri novih pravnih aktih in spremembah že obstoječih pravnih aktov. Pri tem velja, da se v prihodnjih treh letih zaradi trenutne neuravnoteženosti – vsi trenutno veljavni pravni akti FF so zapisani v moškem slovničnem spolu – izbere ženski slovnični spol. Ko se vzpostavi ravnotežje, se predlagani različici izbirata izmenično.
Na tej fakulteti je zaposlenih več žensk kot moških in najbrž tudi študira več študentk kot študentov. Pa saj ne vem: študira več študentk kot študentk? Ali manj študentov kot študentov?

Barica Smole

Kategorije: Pomišljaj