JAVNI POZIV: Dokončno urediti mestno pokopališče

Nedorečenosti in zahtevne nerešene zadeve v pokopališki dejavnosti v Mestni občini Novo mesto

Besedilo in foto: Franci Koncilija

Med aktivnostmi Kulturnega društva Severina Šalija zavzema pomembno mesto tudi kultura bivanja in kultura minevanja. Ugotavljamo, da na področju pokopališke dejavnosti v Mestni občini Novo mesto obstaja kar nekaj nedorečenosti in tudi zahtevnih nerešenih zadev, zato s tem dobronamernim prispevkom pozivamo župana Gregorja Macedonija in vse občinske svetnike, da se na eni izmed jesenskih sej občinskega sveta seznanijo s pokopališko problematiko, ki jo predstavljamo v nadaljevanju, in sprejmejo ustrezne sklepe za postopno razrešitev navedenih perečih zadev, vključno z imenovanjem projektne skupine, ki bo v kratkoročnem in dolgoročnem smislu pripravila analizo obstoječega stanja in elaborat vseh potrebnih ukrepov, vključno s časovnico v kratkoročnem in dolgoročnem smislu. Na društvu smo prepričani, da so navedena dejstva vredna tehtnega premisleka in ustreznih odločitev vseh odgovornih, da bo tako čim prej dokončano eno izmed najlepših pokopališč v Sloveniji, pokopališka dejavnost v Mestni občini Novo mesto pa bo tako postala še učinkovitejša. Ljudje si to vsekakor zaslužijo.

Januarja leta 2000 je bilo mestno pokopališče v Srebrničah po domala desetih letih priprav (javni natečaj, razpisi itd.) in gradnje končno predano svojemu namenu. Z ustanovitvijo samostojne Slovenije, posledično pa tudi zaradi implementacije zakona o denacionalizaciji so se kasneje vsi postopki in sam začetek gradnje pokopališča znatno zavlekli. Investitor te pomembne naložbe je bila Komunala, vse postopke pa je uspešno vodil Jože Cvitkovič. Na javnem natečaju je bila izbrana avtorska skupina v sestavi: za arhitekturo in interier arhitekt profesor Aleš Vodopivec, za krajinsko arhitekturo pa profesorja Dušan Ogrin in Davorin Gazvoda. Avtorji izbrane natečajne rešitve izgradnje mestnega pokopališča v Srebrničah so prejeli prestižni arhitekturni nagradi: mednarodno Piranesijevo nagrado za leto 2000 in Plečnikovo nagrado za leto 2001.

PROBLEMATIKA POKOPALIŠČA V SREBRNIČAH

Iz idejne zasnove pokopališča v Srebrničah je bila natančno razvidna dinamika in obseg izgradnje načrtovane pokopališke in pogrebne infrastrukture, da bo pokopališče lahko dejansko služilo svojemu namenu v vseh svojih razsežnostih. Čeprav pokopališka in pogrebna dejavnost na tem pokopališču potekata nemoteno in sta vzorno urejeni, objekt v celostnem smislu še ni dokončan, saj je potrebno urediti kar nekaj zadev:

1) Ureditev prostora za množične pokope v primeru hudih naravnih katastrof in kužnih epidemij.

2) Izgradnja kostnice.

3) Izgradnja obojestranskega avtobusnega postajališča pred vhodom na pokopališče.

4) Dokončanje izgradnje obojestranskih pločnikov in enostranske kolesarske steze na manjkajočem odseku od Škrjanskega potoka do pokopališča.

5) Ponovno je potrebno presoditi primernost lokacije trgovine z gradbenim materialom, ki nikakor ne sodi v neposredno okolje pokopališke arhitekture gozdnega tipa.

6) Smotrno je izdelati študijo o primerni dolgoročni resoluciji namembnosti gradu Marof, ki stoji nasproti pokopališča.

7) Tudi obstoječi silos ne sodi v neposredno bližino mestnega pokopališča.

Glede navedenih nedokončanih zadev sem od Simona Štuklja, ki je odgovoren tudi za ta segment komunalne dejavnosti v MO NM, prejel prijazno pojasnilo, iz katerega je razvidno, da je izgradnja obojestranskega avtobusnega postajališča nasproti pokopališča brezpredmetna, ker se je z ustanovitvijo nove občine Straža struktura in frekvenca avtobusnega prometa bistveno spremenila, zato sedanje avtobusno postajališče na parkirišču povsem ustreza in zadošča. Glede prostora za množični pokop in izgradnjo kostnice pa je Simon Štukelj pojasnil, da ta dva infrastrukturna objekta sicer morata biti prostorsko opredeljena, sama izgradnja pa je povsem drugo vprašanje, ki brez predhodnega ustreznega dolgoročnega planiranja in zagotavljanja denarja za to naložbo ni uresničljiva.

KDAJ BO ZAPRTO POKOPALIŠČE V LOČNI?

Tudi pokopališče v Ločni ima svoj nerešeni problem. Še vedno namreč ostaja odprto vprašanje ekshumacije in prenosa posmrtnih ostankov pokojnikov s pokopališča v Ločni na mestno pokopališče v Srebrniče. Svojci bodo imeli možnost, da se bodo svobodno odločili in zahtevali prenos pokojnikov v Srebrniče ali pa se bodo odločili za opustitev grobnega polja. Po končanem prenosu bo potrebno začeti uresničevati urbanistično rešitev (OPN) za dokončni namen in uporabo tega prostora od Seidlove ceste pa vse do kapelice (Pild) na vrhu hriba nad Kosovo dolino. V gradbenem dovoljenju za izgradnjo takratne stanovanjske soseske na Seidlovi cesti nasproti pokopališča v Ločni lepo piše: »Prva vselitev stanovalcev v blok, zadnji pokop na pokopališču.« V samem postopku ta zahteva še vedno velja, ustreznih prostorskih in siceršnjih dejavnosti s strani odgovornih ljudi in ustanov za ureditev te zadeve pa še vedno ni. Do kdaj?

NEDOREČENO UPRAVLJANJE VAŠKIH POKOPALIŠČ

Poleti leta 2000 je MO NM sprejela Odlok (UL RS št. 74) o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v MO Novo mesto. V prehodnih in končnih določbah, natančno v 44. členu, nedvoumno piše, da se izvajanje javne službe v soglasju s krajevnimi skupnostmi prenese na izvajalca (Komunalo) javne službe najpozneje v roku petih letih po sprejetju tega odloka. Po izjavi Simona Štuklja do sedaj še nobeno vaško pokopališče ni bilo preneseno v upravljanje Komunale. Štukelj je še dodal, da je vlada RS že lani sprejela nov Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti, v roku pol leta pa mora vlada sprejeti tudi zakonske podakte – uredbe, s katerimi bo ta dejavnost urejena enako za vse izvajalce teh služb na ravni celotne Slovenije. Komunale in občinske svete torej čaka še kar nekaj dela, saj bodo morale svoje odloke čim prej uskladiti z novo zakonodajo. Tako tudi vprašanje prevzema vaških pokopališč v upravljanje Komunale ostaja še nekaj časa odprto.

ZAKLJUČEK

V Kulturnem društvu Severina Šalija upravičeno pričakujemo in želimo, da bo ta javni poziv razumljen pozitivno in dobronamerno v želji po enem samem cilju, da bo po principu projektnega sodelovanja skupina strokovnjakov čim prej začela s permanentnim reševanjem navedene problematike, tako da bo omenjena naložba izgradnje mestnega pokopališča v Srebrničah po domala 20 letih delovanja tudi resnično dokončana v povezavi z ostalimi pokopališči.

Odgovor župana Mestne občine Novo mesto Gregorja Macedonija na zastavljeno problematiko.

Dodaj odgovor